Privacyverklaring AVG website

Praktijk Lanke respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan Praktijk Lanke wordt verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. De aan Praktijk Lanke verstrekte gegevens worden alleen gevraagd en gebruikt om aan diensten waar om wordt gevraagd te kunnen verlenen.

Persoonsgegevens die worden verwerkt via de website

Praktijk Lanke kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Praktijk Lanke, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Praktijk Lanke verstrekt. Praktijk Lanke kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Je voor- en achternaam
Je e-mailadres

 

Privacyverklaring AVG als je cliënt bent

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na je expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen.

Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens
  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als je behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij je zorgverzekeraar.

• je naam, adres en woonplaats
• je geboortedatum
• de datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of 'psychosociaal consult’
• de kosten van het consult

 

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard

Praktijk Lanke bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Vanaf 2020 is de verplichte termijn 20 jaar.

Delen met anderen: alleen wanneer noodzakelijk

Jouw persoonsgegevens zijn privacygevoelig en daarom in beginsel alleen voor intern gebruik en voor het hiervoor omschreven doel. Praktijk Lanke verstrekt jouw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Jouw persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of anderszins voor commercieel gebruik aan derden verstrekt. Door Praktijk Lanke een e-mail te sturen kun je verzoeken om jouw gegevens te laten verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Praktijk Lanke.nl. Praktijk Lanke zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Beveiligen

Praktijk Lanke neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Praktijk Lanke via Praktijk Lanke.nl.

Klachten over gegevensverwerking

Wanneer je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens kan je deze altijd bij ons indienen. Wanneer deze klacht naar jouw mening niet afdoende door Praktijk Lanke is opgelost, heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in het privacy beleid

Praktijk Lanke behoudt te allen tijde het recht het privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde persoonsgegevens verwerken, dan brengen wij de betreffende personen daarvan per e-mail op de hoogte.

Bedrijfs- en contactgegevens

De bedrijfs- en contactgegevens van Praktijk Lanke luiden als volgt:

Bedrijfsnaam: Praktijk Lanke
Postadres: Zandstraat 35, 4891 PP Rijsbergen
Vestigingsadres: idem
Handelsregisternummer Kamer van Koophandel: 20144525
BTW-nummer: NL001669698B31
Telefoon: 0641438875
E-mailadres: Praktijk Lanke@ziggo.nl

 

Contact

Agenda's

Welke evenementen lopen er bij lanke? Schrijf je in voor een of meerdere evenementen.